Formandens beretning

Beretning for LEV-Aalborg Kommunekreds ved generalforsamlingen den 26.april 2012

Indledning og baggrund:

Der skal i aften aflægges beretning for LEV Aalborg Kommunekreds for perioden den 22. april 2010 - 26. April 2012.

Ved dette års generalforsamling mødes vi her på Værkstedet Ålykke, for at drøfte uddannelse og muligheder for beskæftigelse, når man er et menneske med udviklingshæmning i Aalborg Kommune.

Emnet ved sidste generalforsamling handlede om Livskvalitet og Sundhed, og ser vi tilbage til generalforsamlingen i 2008 var emnet loven om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), -Vi må sige, at emnerne til stadighed er aktuelle, og dertil er der blot kommet mange flere vigtige opgaver for bestyrelsen i LEV og for alle her, der har problemstillingerne inde på livet.

Kommunerne er økonomisk trængte og har i den forbindelse hængt de allersvageste borgere ud som syndere i forbindelse med en økonomisk udvikling i kommunerne.

Hvor det før var Amtet der stod for koordineringen af de specialiserede tilbud, tager Kommunerne nu selv hånd om opgaven og det er spændende at følge, hvad det bærer med sig,- der er i hvert fald god grund til at være vagthund!

Man kan ikke just påstå, at denne udvikling falder i tråd med, at FN´s handicapkonvention er trådt i kraft i Danmark, og at vi nu har en lovmæssig baggrund for at sikre, at de grundlæggende menneskerettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser bliver overholdt, - Men det er hårdt arbejde, og vi skal alle hjælpe hinanden i håndhævelsen af disse rettigheder. I bestyrelsen kunne vi bruge al vores tid på det politiske område, men vi kan rigtig godt lide at komme ud mellem folk og være med til at gøre opmærksom på LEV, som hver eneste dag arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende.

Fakta om bestyrelsen for LEV-Aalborg Kommunekreds:

Bestyrelsen LEV- Aalborg kommunekreds har fra periodens start bestået af 5 personer. Jonna Kjeldsen, Grete Helbo, Dorte Asp og undertegnede som bestyrelsesmedlemmer og Hanne Petersen som suppleant. I maj 2011 måtte vi desværre sige farvel til Grete Helbo, som ikke længere kunne afse tid til bestyrelsesarbejdet. Hanne Petersen stod heldigvis klar som suppleant til at kunne springe ind som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.

Vi er alle forældre til børn/voksne med udviklingshæmning.

Bestyrelsesmøder og regionssamarbejde:

I perioden på 2 år har der været afholdt 11 bestyrelsesmøder i Aalborg Kommunekreds.

Møde med UU-centret

Møde med Best Buddies

Desuden har vi deltaget i 8 fællesmøder med de 3 andre nordjyske kredse, hvor alle bestyrelsesmedlemmer fra kommunekredsene mødes.

De 4 kredse i den tidligere Nordjyllands Amtskreds har indgået en samarbejdsaftale, der formelt hedder "Et Forpligtende samarbejde" og vi sikrer på den måde de traditionsrige aktiviteter, som tidligere har været afholdt i amtskredsen:

Afholdelse af fester for voksne udviklingshæmmede. Nytårsfest i Aalborg og forårsfest i Hjørring, hvor der deltager mellem 300 og 400 til hver fest

 • Fælles kursus - og foredragsvirksomhed
 • Fælles kassererfunktion
 • Ansøgninger

De såkaldte regionsmøder afholdes hvert kvartal, og de planlægges i forbindelse med hovedbestyrelsesmøderne i landsforeningen, så der ved disse møder er en orientering om, hvad der sker i landsforeningen, og hvad der rører sig på landsplan. Regionen Nordjylland er en valgkreds i LEV, og der er 2 HB- medlemmer valgt i Nordjylland. Niels Lindberg, Hobro, og undertegnede. Allex Pedersen, fælleskommunekredsen, Mariagerfjord/Rebild og Vesthimmerland blev valgt som suppleant. I august i år ønskede jeg at udtræde af HB, og Allex er dermed fuldgyldigt medlem af hovedbestyrelsen.

På de såkaldte regionsmøder drøfter vi på tværs af vores kommunekredse, hvad der sker i de enkelte kredse og støtter hinanden generelt i vores arbejde for udviklingshæmmede.

Det er også her, at vi har det nære samarbejde med Landsforeningen, idet Sytter kristensen og/eller Stig Kristensen deltager i disse møder.

Vi er en lille bestyrelse i LEV- Aalborg, og vi håber på, at vi i aften kan blive til flere - for der er som sagt rigtig mange opgaver i vores store kommune.

Desværre er vi nok ikke så synlige for vores medlemmer, som vi kunne ønske os at være, men vi arbejder seriøst på at være til stede der, hvor det har stor betydning at LEV er med.

Politisk arbejde:

Handicaprådet:

Handicaprådet i Aalborg Kommune består af 14 personer, 7 politikere og 7 DH-valgte medlemmer. handicaprådet er organiseret i Forvaltningen for Sundhed og bæredygtig udvikling. Thomas Kastrup Larsen er rådmand for denne forvaltning, og er næstformand i rådet. Ulla Ringgren er formand.

Der holdes møde en gang om måneden og Handicaprådet er det sted, hvor bl.a. de politiske oplæg, f.eks. forslag til besparelser på handicapområdet, bliver fremlagt til høring. Desuden får vi igennem Handicaprådet informationer om nye tiltag og det er også et forum, hvor vi som handicaporganisation kan bringe emner på dagsordenen.

Jeg vil her nævne nogle af de emner, som har været til debat og høring i Handicaprådet, og som i særlig grad har LEV´s bevågenhed:

 • Nye botilbud
 • Handleplaner
 • Bruger- pårørenderåd
 • Dagbeskæftigelse
 • Tilsyn.
 • Regler om magtanvendelse. Indberetninger om magtanvendelser
 • Aflastning
 • Ungdomsuddannelsen (STU)
 • Rammeaftalen indberetninger fra Aalborg kommune om fremtidige behov på social og undervisningsområdet

Aalborg Kommune fik i slutningen af 2008 en ny handicappolitik, og der bliver i forvaltningerne arbejdet på at leve op til politikken, som er vedtaget i byrådet i 2009.

LEV-Aalborg kommunekreds har generelt et godt samarbejde med de forskellige forvaltninger i Aalborg Kommune.

LEV-Aalborg kommunekreds deltager hvert år i et dialogmøde om Handicapområdet i Ældre - og Handicapforvaltningen.

DH- samarbejde:

LEV-Aalborg arbejder tæt med DH - Danske Handicaporganisationer - i Aalborg. Det er forretningsudvalget i DH, som indstiller personer til råd og nævn i region og kommune.

Dannelse af netværk for børnefamilier:

Landsforeningen LEV står bag projektet Connect - eller "Netværk" for børnefamilier.

I dette projekt er der fokus på  børnefamilier med børn med udviklingshæmning. LEV vil gerne være med til at gøre det lidt lettere. Være med til at skabe lidt mere energi. Vi vil formidle viden og redskaber til at opbygge et netværk mellem familierne, hvor man kan dele hinandens erfaringer og "fiduser" til at løse dagligdagens udfordringer.

LEV-Aalborg valgte i 2010 at indgå i projektet som pilotkommune for familier med udviklingshæmmede skolebørn.

Det har desværre vist sig at, at det er meget vanskeligt at samle familierne.

Vi har stablet diverse arrangementer på benene for at få familierne samlet og for at påbegynde netværket. Landsforeningen LEV har tilbudt at være behjælpelig med at møde op til et netværksmøde og fortælle os om hvad man kan få ud af et netværk, hvordan man vedligeholder det og hvordan man kommer i gang.

Vi havde en stor fest på Trekanten i februar hvor mange familier mødte op. Det er vores håb at vi kan holde fast i disse familier og få opbygget et netværk sammen med dem. Vores næste arrangement for netværksgruppen er i juni måned hvor vi vil afholde et "åbent-hus" arrangement i sommerhuset i Hals.

Vi tror på at det er vigtigt for forældrene at have et netværk, så vi fortsætter med at afholde arrangementer året ud og må så evaluere herefter.

Medlemsmøder og debataftener i perioden:

3. nov. 2010: "Værgemål, arv og testamente" ved advokat Niels Lindberg

18. Nov. 2010: 1. Netværksmøde på Hotel Scandic

2. nov. 2011 på Trekanten, Aalborg Øst "Fra førtidspension til folkepension" ved LEV´s forsikringskonsulent Jens Kristian Møller Hansen.

DH politisk møde

12. Januar 2012. Dialogmøde  med Sekretariat for rammeaftaler på Hotel Hvide Hus

30. Jan. 2012. Deltagelse i forældremøde på Danahus

4. Februar 2012. Gøglerfest på Trekanten for "netværket"

8. Feb. 2012: Temamøde "overgange barn/ung til voksen". Dialogforum og Sekretariat for rammeaftaler på Hotel hvide Hus

28. marts 2012: Dialogmøde med AK

Nyhedsbreve:

Som en afløser for LEV Nordjylland bladet, udsender vi elektroniske nyhedsbreve. Vi startede i slutningen af 2010 og nåede at udsende i alt 2 nyhedsbreve i 2010. I 2011 udsendte vi 5 nyhedsbreve, og her i 2012 har vi indtil dato udsendt 2 nyhedsbreve. Vi håber, at folk læser vores nyhedsbreve og sender dem videre til andre interesserede. Det er vores ønske, at vi med tiden kan få mailadresser til alle medlemmer i Aalborg Kommune. Hermed en opfordring til at skrive sig på maillisten, inden I går hjem i aften.

www.aalborg.lev.dk:

Vi er meget glade for vores LEV- Aalborg hjemmeside, og vi håber ligeledes at den er til glæde for vores medlemmer.

Vi er så heldige, at vi har hjælp til at holde siden opdateret. Det er Bertha Beltoft, som er mor til Dorte Asp. Bertha er meget dygtig til IT, og det er en stor hjælp i hverdagen at kunne sende materiale, som kan sættes på siden med kort varsel.

Møder og konferencer i perioden:

LEV´s landsmøde 2.-3. Okt.2010 Hotel Scandic FN´s handicapkonvention

LEV´s landskonference den 11. November 2011: "kommunikation er alt - er alt kommunikation?. Hotel Trinity Fredericia

LEV´s 60-års bolig og jubilæumskonference. 20.jan 2012 på Hotel Nyborg Strand

Råd og nævn:

Jonna Kjeldsen blev i aug.2008 udpeget til DH-repræsentant i arbejdsgruppen for Bruger - og pårørendepolitikken i Region Nordjylland.

Jonna Kjeldsen er medlem af Landsforeningens bolig-udvalg

Annette Andreasen bestyrelsesmedlem på VUK

Annette Andreasen er DH - repræsentant for LEV - Aalborg Kommunekreds.

Annette Andreasen er medlem af DH-udvalget SUU

Annette Andreasen er medlem af det Regionale Kontaktforum om handicap.

Annette Andreasen er formand i LEV Nordjylland, som er det nye navn for Nordjyllands Amtskreds, der efter nye vedtægter udlejer LEV Nordjyllands feriehus i Hals til LEV- medlemmer.

Opgaven med udlejning af feriehusene ligger hjemme på Aresvej 12, hvor min mand hjælper mig med at tage telefoner og udsende bekræftelser og indbetalingskort til lejere.

Økonomi:

Der aflægges under punkt 5 regnskab for 2010 og der er et mundtligt forslag til budget for 2013.

I forbindelse med det forpligtende samarbejde mellem kommune - og fælleskommunekredse er der indgået aftale om fælles kassererfunktion. Kassererfunktionen varetages af advokat Niels Lindberg, Det fremgår af samarbejdsaftalen, hvorledes økonomien for kredsene forvaltes.

Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år, og vi er alle på valg i år.

Den øvrige bestyrelse ønsker genvalg

Efter vedtægterne skal bestyrelsen bestå af formanden og mindst 2 medlemmer.

Det er et stort ønske, og det er meget vigtigt, at der vælges flere medlemmer til bestyrelsen for LEV - Aalborg Kommunekreds. Derfor ønsker bestyrelsen, at der i aften kan vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Fremtidige fokuspunkter:

Boliger -

Sundhed for udviklingshæmmede

Beskæftigelse - projekt KLAP

Netværk for skolebørn - Dorte Asp er vores kontaktperson til projekt "Netværk for skolebørn"

- Og mange flere spændende opgaver venter forude!

 

Annette Andreasen

Formand LEV-Aalborg Kommunekreds

 
Persondata information